Monday, July 25, 2005

"Hello!...hello....hello...

"Echo...echo...echo..."


AP/Charles Dharapak