Tuesday, November 15, 2005

"You got purty hair, Juni."

"No touching, please."


AP/Koichi Kamoshida

"Man, you slants got weird customs."